Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Qualis IT Consultancy

1. Definities
1.1 Qualis IT Consultancy: Handelsnaam van Bee's Qualis vof, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89768833, gevestigd te Amsterdam.
1.2 Klant: Elke rechtspersoon of organisatie die gebruikmaakt van de diensten van Qualis IT Consultancy.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze uitgebreide algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en diensten geleverd door Qualis IT Consultancy, en vervangen alle eerdere communicatie en afspraken tussen Qualis IT Consultancy en de klant.
2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen.

3. Offertes en Aanvragen
3.1 Alle offertes zijn vrijblijvend en worden op maat gemaakt op basis van de specifieke behoeften van de klant.
3.2 Klanten kunnen een offerteaanvraag indienen via onze website www.qitconsult.nl. Offertes blijven geldig gedurende een periode van twee weken na de uitgiftedatum.

4. Diensten en Contracten
4.1 Qualis IT Consultancy biedt een uitgebreid scala aan IT-consultingdiensten, inclusief maar niet beperkt tot advies, ontwikkeling, implementatie, onderhoud en beheer van complexe IT-oplossingen.
4.2 Doorlopende contracten hebben een minimale looptijd van 12 maanden en zijn daarna maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 2 maanden.

5. Intellectuele Eigendom en Vertrouwelijkheid
5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door Qualis IT Consultancy ontwikkelde software, documentatie, rapporten en andere materialen blijven eigendom van Qualis IT Consultancy.
5.2 Qualis IT Consultancy en de klant zullen vertrouwelijke informatie van elkaar geheimhouden en deze niet aan derden bekendmaken.

6. Prijs en Betaling
6.1 De prijs voor de diensten wordt bepaald op basis van een vast tarief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Alle prijzen zijn exclusief BTW.
6.2 Klanten dienen 50% van het totaalbedrag voorafgaand aan de aanvang van de dienst te betalen.
6.3 Het resterende bedrag dient binnen 14 dagen na levering van de dienst te worden voldaan. Bij te late betaling behouden wij het recht om wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.

7. Aansprakelijkheid
7.1 Qualis IT Consultancy spant zich in om hoogwaardige diensten te leveren, maar is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van onze diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.
7.2 Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat door onze aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt en in voorkomend geval tot het factuurbedrag van de betreffende dienst.

8. Overmacht
8.1 Qualis IT Consultancy is niet aansprakelijk voor enige vertraging, onderbreking of fout in de uitvoering van haar diensten als gevolg van overmacht, waaronder maar niet beperkt tot natuurrampen, stakingen, oorlogshandelingen, of overheidsvoorschriften.

9. Klachtenprocedure
9.1 Klanten kunnen klachten indienen bij Qualis IT Consultancy via het e-mailadres info@qitconsult.nl. Wij streven ernaar klachten binnen 14 dagen na ontvangst te beantwoorden.

10. Communicatie
10.1 Qualis IT Consultancy zal communiceren met de klant via het opgegeven e-mailadres of telefoonnummer.
10.2 De klant gaat ermee akkoord om alle communicatie van Qualis IT Consultancy tijdig en accuraat te beantwoorden.

11. Klantverantwoordelijkheden
11.1 De klant zal Qualis IT Consultancy voorzien van alle benodigde informatie, toegang en medewerking om de diensten te kunnen verlenen.
11.2 De klant is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van alle verstrekte informatie.

12. Gebruik van Subcontractors
12.1 Qualis IT Consultancy behoudt zich het recht voor om subcontractors in te schakelen om bepaalde diensten namens ons uit te voeren. Subcontractors zullen gebonden zijn aan dezelfde vertrouwelijkheid en kwaliteitsnormen als Qualis IT Consultancy.

13. Toepasselijkheid van Documentatie
13.1 Alle documentatie, handleidingen, rapporten en andere schriftelijke materialen die door Qualis IT Consultancy aan de klant worden verstrekt, zijn uitsluitend bedoeld voor intern gebruik door de klant en mogen niet worden verspreid zonder schriftelijke toestemming van Qualis IT Consultancy.

14. Referenties en Publiciteit
14.1 Qualis IT Consultancy behoudt zich het recht voor om de naam van de klant te gebruiken als referentie en als onderdeel van haar portfolio, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

15. Vertrouwelijkheid van Klantgegevens
15.1 Qualis IT Consultancy zal alle klantgegevens en informatie strikt vertrouwelijk behandelen. Deze informatie zal niet worden gedeeld met derden, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is verkregen van de klant of wanneer dit wettelijk vereist is.

16. Data Bescherming en Privacy
16.1 Qualis IT Consultancy zal persoonlijke gegevens van klanten verzamelen, verwerken en opslaan in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Klanten hebben het recht om hun persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Voor meer informatie verwijzen wij naar ons privacybeleid op onze website.

17. Onderhoud en Support
17.1 Qualis IT Consultancy biedt onderhouds- en supportservices voor de geleverde diensten. Details met betrekking tot de omvang en duur van de ondersteuning worden beschreven in het specifieke servicecontract.

18. Beëindiging van Diensten
18.1 Qualis IT Consultancy behoudt zich het recht voor om de dienstverlening aan een klant te beëindigen indien de klant in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. In dat geval blijft de klant verplicht om alle openstaande betalingen te voldoen.

19. Toepasselijk Recht
19.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

20. Schriftelijke Communicatie
20.1 Alle communicatie met betrekking tot deze overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren en kan worden verzonden naar het officiële e-mailadres van Qualis IT Consultancy: info@qitconsult.nl.

21. Volledigheidsclausule
21.1 Deze algemene voorwaarden bevatten de volledige overeenkomst tussen Qualis IT Consultancy en de klant met betrekking tot de geleverde diensten en vervangen alle eerdere mondelinge of schriftelijke afspraken.

22. Aanvaarding van de Voorwaarden
22.1 Door gebruik te maken van de diensten van Qualis IT Consultancy, verklaart de klant deze algemene voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en geaccepteerd.

23. Schriftelijke Communicatie
23.1 Alle communicatie met betrekking tot deze overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren en kan worden verzonden naar het officiële e-mailadres van Qualis IT Consultancy: info@qitconsult.nl.

24. Volledigheidsclausule
24.1 Deze algemene voorwaarden bevatten de volledige overeenkomst tussen Qualis IT Consultancy en de klant met betrekking tot de geleverde diensten en vervangen alle eerdere mondelinge of schriftelijke afspraken.

25. Aanvaarding van de Voorwaarden
25.1 Door gebruik te maken van de diensten van Qualis IT Consultancy, verklaart de klant deze algemene voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en geaccepteerd.